Formularz zapytania
Formularz zapytania
Dziękujemy za przesłanie zapytania.Skontaktujemy się z Państwem w możliwie najkrótszym terminie.
Zainteresowanych szczegółami naszej oferty prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Message
Imię i nazwisko
Prosimy o podanie imienia i nazwiska
Nazwa firmy
Telefon
Prosimy o podanie telefonu kontaktowego lub adresu e-mail
Adres e-mail
Treść pytania
Prosimy o podanie treści

Administratorem danych osobowych jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348810, NIP: 6342737712, REGON 241453835, kapitał zakładowy: 120.000,00 zł. Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.


Bezpłatne demo sklepu internetowego
Bezpłatne demo sklepu internetowegoDziękujemy za przesłanie zapytania.Skontaktujemy się z Państwem w możliwie najkrótszym terminie.Wypełnij formularz w celu otrzymania bezpłatnego dostępu do sklepu internetowego AptusShop na okres 3 tygodni. Pod testowym adresem uruchomimy w pełni działający sklep wraz z panelem administracyjnym.

Message
Adres e-mail
Prosimy o podanie telefonu kontaktowego lub adresu e-mail
Telefon
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Treść pytania
Rozwiń jeśli chcesz podać więcej informacjiPodaj mniej informacji

Administratorem danych osobowych jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348810, NIP: 6342737712, REGON 241453835, kapitał zakładowy: 120.000,00 zł. Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.


Polityka prywatności

Wypełniając obowiązek informacyjny nałożony na podstawie art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Administrator danych osobowych niniejszym informuje:

 1. Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do użytkowników strony internetowej www.aptus.pl (zwana dalej „Witryną internetową”), a także do osób kontaktujących się z Administratorem danych osobowych w inny sposób (m.in. poprzez pocztę e-mail, kontakt telefoniczny bądź osobisty) na podstawie czynności inicjowanych przez te osoby. Polityka ma charakter informacyjny.
 2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od użytkowników za pośrednictwem Witryny internetowej, bądź osób kontaktujących się z Administratorem danych osobowych jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-476) przy Placu Pod Lipami 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348810; NIP: 6342737712; REGON 241453835; kapitał zakładowy: 120.000,00 zł oraz Aptus-IT Matlak Matula Ryś Spółka jawna z siedzibą w Katowicach (40-476), przy Placu Pod Lipami 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001005646; NIP: 6342345395; REGON: 276594362 (zwani dalej „Administratorem danych osobowych”).
 3. Użytkownik wypełniając formularze kontaktowe dostępne w zakładce KONTAKT, w zakładce "Proszę o ofertę" oraz w zakładce "Zamów demo" Witryny internetowej, bądź osoba kontaktująca się z Administratorem danych osobowych w sposób niezależny od działania tej witryny przekazuje Administratorowi danych osobowych swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres email, nr telefonu kontaktowego, adres IP komputera, z którego użytkownik korzysta podczas odwiedzania Witryny internetowej).
 4. Użytkownik wypełniając formularz aplikacyjny dostępny w zakładce "PRACA W APTUS.PL" przekazuje Administratorowi danych osobowych (Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) swoje dane osobowe zawarte w CV, ewentualnie liście motywacyjnym czy innych dokumentach w celu przeprowadzania bieżącego procesu rekrutacyjnego i/lub przyszłych procesów rekrutacyjnych przez Administratora danych osobowych na wskazane na Witrynie internetowej stanowisko pracy. W tym celu użytkownik przekazuje Administratorowi danych osobowych swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres email, nr telefonu kontaktowego, datę i miejsce urodzenia, pozostałe dane osobowe wskazane przez użytkownika w CV, ewentualnie liście motywacyjnym czy innych dokumentach, adres IP komputera, z którego użytkownik korzysta podczas odwiedzania Witryny internetowej).
 5. Kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, bądź przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego w zakładce KONTAKT, w zakładce "Proszę o ofertę" oraz w zakładce ”Zamów demo”, użytkownik przekazuje Administratorowi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości, ewentualnie swoje imię i nazwisko i nr telefonu kontaktowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby Administrator danych osobowych mógł nawiązać kontakt z użytkownikiem Witryny internetowej. Dane użytkownika są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu na podstawie czynności żądanych i zainicjowanych przez użytkownika, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). Podstawą prawną przetwarzania danych po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji, Administrator danych osobowych nie jest w stanie jednoznacznie określić, kiedy korespondencja zostanie usunięta. Użytkownik Witryny internetowej ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził z Administratorem (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Administratora danych osobowych, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony użytkownika Witryny internetowej.
 6. Użytkownik wypełniając formularz aplikacyjny dostępny w zakładce "PRACA W APTUS.PL" i wysyłając swoje CV, ewentualnie list motywacyjny czy inne dokumenty w bieżącej rekrutacji przekazuje Administratorowi danych osobowych (Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) swoje dane osobowe w celu przeprowadzania bieżącego procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy oferowane przez Administratora danych osobowych. Postawą prawną przetwarzania danych użytkownika w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia użytkownika jest art. 22(1) Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 . lit. a) oraz lit. c) Rozporządzenia RODO. Podstawą prawną w zakresie przetwarzania danych użytkownika w celu sprawdzenia umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ofercie stanowisku jest art. 6. ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO.
 7. Użytkownik może także wyrazić swoją odrębną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w CV, ewentualnie liście motywacyjnym na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych przeprowadzanych przez Administratora danych osobowych. Przekazanie danych jest dobrowolne, a podstawa prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych użytkownika jest wyrażona przez użytkownika zgoda, zgodnie z art. 6. ust. 1. lit. a) Rozporządzenia RODO.
 8. Administrator danych osobowych może także wykorzystywać dane osobowe użytkownika Witryny internetowej w celu realizacji przez niego innych obowiązków ciążących na nim jako na administratorze danych osobowych, np. w celu wystawienia faktury lub innego dokumentu księgowego, dokonywania rozliczeń podatkowych, na wypadek potrzeby prawnej wykazania faktów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa.
 9. Administrator informuje, że użytkownik Witryny internetowej ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych użytkownika, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień Użytkownika zostały opisane szczegółowo w art. 15 – 21 Rozporządzenia RODO:
  1. prawo do usunięcia danych - tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 Rozporządzenia RODO): użytkownik ma prawo żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych jeżeli:
   1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
   2. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
   3. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu Administrator danych osobowych podlega,
   4. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

     

    Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Administratora danych osobowych.
  2. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia RODO): użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
   1. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator danych osobowych ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni,
   2. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania,
   3. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   4. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe użytkownika.
  3. prawo dostępu do danych (art. 15 Rozporządzenia RODO): użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, użytkownik ma prawo:
   1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
   2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących użytkownikowi na mocy Rozporządzenia RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
   3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
  4. prawo do sprostowania danych (art. 16 Rozporządzenia RODO): użytkownik ma prawo do żądania od Administratora danych osobowych niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę do Administratora.
 11. Administrator danych osobowych niniejszym informuje, że nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika (osoby), albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
 12. Witryna internetowa może zawierać także linki do innych stron internetowych (np. Facebook) nieadministrowanych przez Administratora danych osobowych, zatem nie może on ponosić odpowiedzialności ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Administrator danych osobowych informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko niniejszej witryny oraz że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.
 13. Każdy z Administratorów danych osobowych jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiany przepisów prawa). W przypadku wprowadzenia zmian, z najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona na Witrynie internetowej.
 14. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki użytkownik Witryny internetowej proszony jest o kontakt z Administratorem danych osobowych. Wszelkie dane kontaktowe do Administratora danych osobowych wskazane są w zakładce KONTAKT na Witrynie internetowej.

Niniejsza polityka obowiązuje od dnia 01.12.2022 roku.


Poniższa polityka obowiązuje do dnia 30.11.2022 roku.

Wypełniając obowiązek informacyjny nałożony na podstawie art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Administrator danych osobowych niniejszym informuje:

 1. Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do użytkowników strony internetowej www.aptus.pl (zwana dalej „Witryną internetową”), a także do osób kontaktujących się z Administratorem danych osobowych w inny sposób (m.in. poprzez pocztę e-mail, kontakt telefoniczny bądź osobisty) na podstawie czynności inicjowanych przez te osoby. Polityka ma charakter informacyjny.
 2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od użytkowników za pośrednictwem Witryny internetowej, bądź osób kontaktujących się z Administratorem danych osobowych jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-476) przy Placu Pod Lipami 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348810; NIP: 6342737712; REGON 241453835; kapitał zakładowy: 120.000,00 zł oraz Aptus-IT Matlak Matula Ryś Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach (40-476), przy Placu Pod Lipami 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357183; NIP: 6342345395; REGON: 276594362 (zwani dalej „Administratorem danych osobowych”).
 3. Użytkownik wypełniając formularze kontaktowe dostępne w zakładce KONTAKT, w zakładce "Proszę o ofertę" oraz w zakładce "Zamów demo" Witryny internetowej, bądź osoba kontaktująca się z Administratorem danych osobowych w sposób niezależny od działania tej witryny przekazuje Administratorowi danych osobowych swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres email, nr telefonu kontaktowego, adres IP komputera, z którego użytkownik korzysta podczas odwiedzania Witryny internetowej).
 4. Użytkownik wypełniając formularz aplikacyjny dostępny w zakładce "PRACA W APTUS.PL" przekazuje Administratorowi danych osobowych (Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) swoje dane osobowe zawarte w CV, ewentualnie liście motywacyjnym czy innych dokumentach w celu przeprowadzania bieżącego procesu rekrutacyjnego i/lub przyszłych procesów rekrutacyjnych przez Administratora danych osobowych na wskazane na Witrynie internetowej stanowisko pracy. W tym celu użytkownik przekazuje Administratorowi danych osobowych swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres email, nr telefonu kontaktowego, datę i miejsce urodzenia, pozostałe dane osobowe wskazane przez użytkownika w CV, ewentualnie liście motywacyjnym czy innych dokumentach, adres IP komputera, z którego użytkownik korzysta podczas odwiedzania Witryny internetowej).
 5. Kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, bądź przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego w zakładce KONTAKT, w zakładce "Proszę o ofertę" oraz w zakładce ”Zamów demo”, użytkownik przekazuje Administratorowi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości, ewentualnie swoje imię i nazwisko i nr telefonu kontaktowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby Administrator danych osobowych mógł nawiązać kontakt z użytkownikiem Witryny internetowej. Dane użytkownika są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu na podstawie czynności żądanych i zainicjowanych przez użytkownika, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). Podstawą prawną przetwarzania danych po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji, Administrator danych osobowych nie jest w stanie jednoznacznie określić, kiedy korespondencja zostanie usunięta. Użytkownik Witryny internetowej ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził z Administratorem (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Administratora danych osobowych, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony użytkownika Witryny internetowej.
 6. Użytkownik wypełniając formularz aplikacyjny dostępny w zakładce "PRACA W APTUS.PL" i wysyłając swoje CV, ewentualnie list motywacyjny czy inne dokumenty w bieżącej rekrutacji przekazuje Administratorowi danych osobowych (Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) swoje dane osobowe w celu przeprowadzania bieżącego procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy oferowane przez Administratora danych osobowych. Postawą prawną przetwarzania danych użytkownika w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia użytkownika jest art. 22(1) Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 . lit. a) oraz lit. c) Rozporządzenia RODO. Podstawą prawną w zakresie przetwarzania danych użytkownika w celu sprawdzenia umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ofercie stanowisku jest art. 6. ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO.
 7. Użytkownik może także wyrazić swoją odrębną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w CV, ewentualnie liście motywacyjnym na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych przeprowadzanych przez Administratora danych osobowych. Przekazanie danych jest dobrowolne, a podstawa prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych użytkownika jest wyrażona przez użytkownika zgoda, zgodnie z art. 6. ust. 1. lit. a) Rozporządzenia RODO.
 8. Administrator danych osobowych może także wykorzystywać dane osobowe użytkownika Witryny internetowej w celu realizacji przez niego innych obowiązków ciążących na nim jako na administratorze danych osobowych, np. w celu wystawienia faktury lub innego dokumentu księgowego, dokonywania rozliczeń podatkowych, na wypadek potrzeby prawnej wykazania faktów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa.
 9. Administrator informuje, że użytkownik Witryny internetowej ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych użytkownika, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień Użytkownika zostały opisane szczegółowo w art. 15 – 21 Rozporządzenia RODO:
  1. prawo do usunięcia danych - tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 Rozporządzenia RODO): użytkownik ma prawo żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych jeżeli:
   1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
   2. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
   3. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu Administrator danych osobowych podlega,
   4. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

     

    Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Administratora danych osobowych.
  2. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia RODO): użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
   1. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator danych osobowych ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni,
   2. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania,
   3. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   4. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe użytkownika.
  3. prawo dostępu do danych (art. 15 Rozporządzenia RODO): użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, użytkownik ma prawo:
   1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
   2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących użytkownikowi na mocy Rozporządzenia RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
   3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
  4. prawo do sprostowania danych (art. 16 Rozporządzenia RODO): użytkownik ma prawo do żądania od Administratora danych osobowych niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę do Administratora.
 11. Administrator danych osobowych niniejszym informuje, że nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika (osoby), albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
 12. Witryna internetowa może zawierać także linki do innych stron internetowych (np. Facebook) nieadministrowanych przez Administratora danych osobowych, zatem nie może on ponosić odpowiedzialności ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Administrator danych osobowych informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko niniejszej witryny oraz że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.
 13. Każdy z Administratorów danych osobowych jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiany przepisów prawa). W przypadku wprowadzenia zmian, z najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona na Witrynie internetowej.
 14. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki użytkownik Witryny internetowej proszony jest o kontakt z Administratorem danych osobowych. Wszelkie dane kontaktowe do Administratora danych osobowych wskazane są w zakładce KONTAKT na Witrynie internetowej.