Formularz zapytania

Zainteresowanych szczegółami naszej oferty prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Message
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Telefon
Adres e-mail
Treść pytania

Administrator danych osobowych, którym jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357183, NIP: 634-234-53-95, REGON 276594362, informuje, że podane dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu skontaktowania się z Panią/Panem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia kontaktu. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania odrębnej zgody. Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.


Dokumenty elektroniczne w obiegu dokumentów

Dokumenty elektroniczne w systemie obiegu. Elektroniczny obieg dokumentów, dokumenty elektroniczne

Wszystkie dokumenty możliwe do wprowadzenia w systemie są edytowane z poziomu "panelu administratora". Moduł edycji dokumentu umożliwia konfigurację dokumentu oraz jego pól zgodnie ze schematem:

Dokumenty elektroniczne

 • NAZWA (OPIS) POLA - służy do wprowadzenia opisu pola, który wyświetla się użytkownikom podczas wprowadzania lub przeglądania dokumentu określonego typu.
 • TYP POLA - służy do określenia typu pola:
  • tekst - odnosi się do pól tekstowych;
  • liczba - określa, iż dane pole jest liczbą;
  • data/godzina - określa pola definiujące czas;
  • pole jednokrotnego wyboru - określa pola służące do wybrania jednej opcji;
  • pole wielokrotnego wyboru - określa pola służące do wybrania wielu opcji;
  • nagłówek - pole informacyjne, nie służy do wprowadzania danych.

Zbieraj dokumenty i generuj podsumowanie zlecenia

Każdy przepływ (realizacja kroku zlecenia) pociąga za sobą konieczność wypełnienia dokumentu (definiowanego przez administratora). Dodatkowo wybrane pola składają się na finalny dokument podsumowujący cały proces realizacji zlecenia.

Dodatkowe opcje dokumentu elektronicznego

Dalsza część definiowania pola zależna jest od wybranego typu i definiowana jest w formularzu:

 • KOMUNIKATY POMOCY - informacje wyświetlane użytkownikom podczas wprowadzania pola dokumentu jako "dymek podpowiedzi" (hint) pojawiający się po najechaniu kursorem myszy na nazwę (opis) pola w formularzu wprowadzania dokumentu;
 • POLE UKRYTE - określa, czy podczas przeglądania dokumentów użytkownicy mają widzieć dane z tego pola. Jeśli pole zostanie zaznaczone jako ukryte, wtedy będzie widoczne tylko dla użytkowników mających odpowiednie uprawnienia.

Zawartość formularza definiującego parametry pola zależy od wybranego typu pola. System umożliwia ustawienie następujących parametrów:

 • dla pól typu TEXT:
  • MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ - określenie maksymalnej ilości znaków wprowadzanego tekstu;
  • WIELE LINII TEKSTU - jeśli ta opcja zostanie zaznaczona, system wyświetli pole typu memo (wielolinijkowa edycja tekstu), w przeciwnym wypadku będzie to pole typu edit (zwykłe pole wprowadzania jednolinijkowego tekstu);
  • JEDNOSTKA - tekst, który ma być wyświetlany zaraz za polem edycji (podczas wprowadzania wartości pola) lub danymi pochodzącymi z tego pola (podczas przeglądania dokumentu);
  • POLE WYMAGANE - określenie, czy użytkownik musi wprowadzić tekst do tego pola podczas edycji dokumentu;
 • dla pól typu LICZBA:
  • MINIMALNA WARTOŚĆ - określenie minimalnej wartości (dolnej granicy), od jakiej może być wprowadzana liczba. Pozostawienie tego pola pustego oznacza brak dolnej granicy dla wprowadzanej liczby;
  • MAKSYMALNA WARTOŚĆ - określenie maksymalnej wartości (górnej granicy), od jakiej może być wprowadzana liczba. Pozostawienie tego pola pustego oznacza brak górnej granicy dla wprowadzanej liczby;
  • LICZBA MIEJSC PO PRZECINKU - pozwala określić precyzję, z jaką dana liczba będzie wprowadzana i prezentowana podczas przeglądania dokumentu. Wartość 0 oznacza, iż jest to liczba całkowita. Pole może przyjmować wartości od 0 do 4;
  • JEDNOSTKA - tekst, który ma być wyświetlany zaraz za polem edycji (podczas wprowadzania wartości pola) lub danymi pochodzącymi z tego pola (podczas przeglądania dokumentu);
  • POLE WYMAGANE - określenie czy użytkownik musi wprowadzić tekst do tego pola podczas edycji dokumentu;
 • dla pól typu DATA/CZAS:
  • TYP DATY - określa przedział z jakiego może być edytowane pole:
   • nie z przyszłości - system pozwoli na wpisanie dowolnej daty z przeszłości do dnia dzisiejszego włącznie;
   • wszystkie - oznacza brak kontroli daty;
   • nie z przeszłości - system pozwoli na wpisanie dowolnej daty z przyszłości od dnia dzisiejszego włącznie;
  • POLE WYMAGANE - określenie, czy użytkownik musi wprowadzić tekst do tego pola podczas edycji dokumentu;
 • dla pól typu POLE JEDNOKROTNEGO WYBORU:
  • TYP OPCJI WYBORU - określa sposób, w jaki dane pole będzie przedstawione w systemie:
   • pole wyboru (combo) - system wyświetli pole typu combobox (rozwijana lista wyboru);
   • przełącznik radiowy - lista opcji typu radio;
  • OPCJE WYBORU - lista wartości, z których użytkownik wybierze jedną;
 • dla pól typu POLE WIELOKROTNEGO WYBORU:
  • TYP OPCJI WYBORU - określa sposób, w jaki dane pole będzie przedstawione w systemie:
   • pole wyboru (combo) - system wyświetli pole typu lista wyboru z możliwością zaznaczenia kilku opcji;
   • przełącznik zaznaczenia (checkbox) - lista pól typu check box;
  • OPCJE WYBORU - lista wartości, z których użytkownik może dokonywać wyboru;
  • POLE WYMAGANE - w przypadku zaznaczenia użytkownik musi dokonać wyboru przynajmniej jednej opcji (z wielu dostępnych);
 • Pola typu NAGŁÓWEK są polami informacyjnymi zawierającymi jedynie tekst, dlatego ich parametrów nie określa się.
Zainteresowała Cię nasza oferta?

Skontaktuj się z nami lub wypełnij
formularz kontaktowy - oddzwonimy!

Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 17:00