Adresy

Program umożliwia seryjne drukowanie adresów firm powiązanych z wybraną grupą pozwalając w ten sposób na łatwiejsze rozsyłanie ofert, biuletynów itp. Program pozwala określić miejsce wydruku adresu oraz przewidziane na adres rozmiar (np. okienka na kopercie). Druk może odbywać się zarówno na kartkach A4 jak i kopertach, naklejkach. Użytkownik może zapamiętać daną konfigurację wydruku i wykorzystaywać ją wielokrotnie. Podczas kolejnych wydruków pozwoli to skrócić czas potrzebny na wykonanie tej operacji. Uwaga! Dane o formatach wydruku gromadzone są lokalnie na komputerze danego użytkownika dlatego nie są widoczne dla innych użytkowników czy też z innych komputerów.

Po określeniu formatu wydruku adresu system wyświetli okienko pozwalające na wybór grupy oraz pokazujące raport czy istnieje możliwość wydrukowania adresu dla danej firmy. Użytkownik może dokonać ostatnich poprawek danych teleadresowych firmy, której adres został uznany przez system za niepoprawny.

Tworzenie konfiguracji wydruku na kopertach

Aby dokonać konfiguracji wydruku należy wybrać opcję Narzędzia -> Konfiguracja korespondencji seryjnej.
Okienko pozwala na tworzenie wielu konfiguracji i zapamiętywanie ich, tak by można było z nich korzystać w każdej chwili. Aby stworzyć nową konfiguracje należy wybrać opcję Dodaj, a następnie wprowadzić nazwę tworzonej konfiguracji. Po zatwierdzeniu nazwy można rozpocząć wprowadzanie współrzędnych adresu na kopercie lub ofercie.
Program drukuje adres w prostokącie którego współrzędne (lewego górnego rogu) oraz wielkość (wysokość i szerokość) należy określić w okienku Ustawień wydruku. Wielkość czcionek nagłówka i adresu może ulec zmianie gdy podane okienko jest zbyt małe w stosunku do wielkości czcionki lub też tekst będzie zbyt długi.

Tworzenie konfiguracji wydruku na etykietach

Aby dokonać konfiguracji wydruku należy wybrać opcję Narzędzia -> Konfiguracja wydruku etykiet.
Okienko pozwala na tworzenie wielu konfiguracji i zapamiętywanie ich, tak by można było z nich korzystać w każdej chwili. Aby stworzyć nową konfiguracje należy wybrać opcję Dodaj, a następnie wprowadzić nazwę tworzonej konfiguracji. Po zatwierdzeniu nazwy można rozpocząć wprowadzanie opcji wydruku.
Zakładka strona służy do określenia wielkości kartki zawierającej etykiety, marginesów, wielkości okienek (etykiet adresowych) oraz ilości etykiet w kolumnach i rzędach a także odstępów miedzy nimi.
Zakładka okienko pozwala określić rodzaj czcionek oraz ich wielkość. Wielkość czcionek nagłówka i adresu może ulec zmianie gdy podane okienko jest zbyt małe w stosunku do wielkości czcionki lub też gdy tekst będzie zbyt długi.

Listy e-mail

System wspiera również seryjne wysyłanie listów e-mail do firm i osób zarejestrowanych w systemie. Podobnie jak w wydrukach seryjnych do określenia firm, do których ma odbywać się wysyłka służy mechanizm grup.
System pozwala na zaimportowanie wiadomości stworzonych przy pomocy Outlook Express'a lub też na wczytanie stron HTML będących treścią E-maila. Istnieje możliwość przygotowania wiadomości tekstowej bezpośrednio w systemie i dołączenie załączników będących treścią oferty. System zapamiętuje daną wiadomość e-mail i pozwala na późniejsze wielokrotne wykorzystanie raz przygotowanego listy elektronicznego.
Po wyborze opcji wysyłka seryjna program wyświetli okienko służące do wyboru wiadomości e-mail z listy przygotowanych wcześniej lub też na dodanie nowego listu oraz zarządzanie listami znajdującymi się w systemie.
Po wyborze wiadomości system przejdzie do okienka służącego do wyboru grupy oraz wyświetlającego podgląd, czy wysłanie listu elektronicznego do danej firmy jest możliwe.Po wyborze grupy i zaakceptowaniu operacji system rozpocznie wysyłkę listów e-mail. Uwaga! Przy dużej ilości firm oraz wolnym połączeniu może to potrwać nawet kilkadziesiąt minut!

Konfiguracja wysyłki listów elektronicznych

Przed wysyłką listów e-mail poprzez program VENDO należy dokonać konfiguracji ustawiań poczty elektronicznej:

Import wiadomości e-mail

Program VENDO umożliwia wczytanie wiadomości przygotowanych w programie Outlook Express

Aby zaimportować dokument Outlook Express należy:

Drukowanie adresów na kopertach i etykietach

Po wybraniu polecenia Korespondencja -> Drukowanie adresów na kopertach lub Korespondencja -> Drukowanie adresów na etykietach system otworzy okienko służące do wyboru ustawienia rodzaju etykiet, a następnie przejdzie do wyboru grup. Po wybraniu jednej ze zdefiniowanych grup, program wyświetli listę firm zawierającą komentarz czy wprowadzone dane pozwalają na wydrukowanie jej adresu na etykiecie bądź kopercie.
Oba okienka posiadają opcję "przerywaj co" - pozwalającą na zdefiniowanie co ile wydrukowanych firm system ma wstrzymać drukowanie. Opcja ta konieczna jest dla osób korzystających ze stosunkowo wolnych drukarek aby nie spowodować przepełnienia bufora drukarki przy dużej liczbie wydruków.
Przy wydruku etykiet system umożliwia wybranie od którego wiersza/kolumny ma być rozpoczęte drukowanie. Pozwala to na dokładne wykorzystanie papieru etykietowego.