Konfiguracja krok po kroku

Poniżej opisana zostanie, krok po kroku, kolejność operacji jaką należy wykonać, aby T-Mail mógł być wykorzystany w sieci lokalnej do wysyłania oraz odbierania poczty. Aby skonfigurować bardziej zaawansowane elementy programu należy zapoznać się z zamieszczonymi poniżej szczegółowymi opisami każdej zakładki.
Operacje jakie należy wykonać po wejściu do właściwości programu:

 1. Dla każdego użytkownika sieci lokalnej, chcącego korzystać z poczty:
 2. Nacisnąć przycisk Dodaj skrzynkę
 3. Wpisać nazwę lokalnej skrzynki pocztowej (najlepiej zgodną z nazwą zdalną, choć nie jest to wymagane)
 4. Dwukrotnie wpisać hasło dostępu do lokalnej skrzynki (również dla porządku dobrze jest wpisać to samo hasło z jakiego korzystamy na "prawdziwej" skrzynce, choć również nie jest to konieczne)
 5. Przycisnąć OK
 6. Opcjonalnie (dla zachowania porządku) można wypełnić pole Właściciel imieniem i nazwiskiem posiadacza skrzynki
 7. Jeżeli do tej skrzynki będzie ściągana poczta z "prawdziwych" skrzynek pocztowych należy:
 8. W ramce zdalne serwery POP3 przycisnąć Dodaj
 9. W polu Użytkownik wpisać nazwę zdalnego konta POP3
 10. W polu Serwer wpisać nazwę serwera POP3
 11. Wpisać hasło swojej skrzynki pocztowej
 12. Przycisnąć OK
 13. Jeżeli do pojedynczej skrzynki lokalnej ma być ściągana poczta z kilku skrzynek "rzeczywistych" można dowolną liczbę razy powtórzyć kroki 8-12.
 14. Jeżeli ma istnieć możliwość wysyłania poczty w sieci lokalnej należy:
 15. W ramce Lokalne adresy email przycisnąć Dodaj
 16. Wpisać adres z którego poczta będzie "przechwytywana" do lokalnej skrzynki (Uwaga: adresy te nie muszą być rzeczywistymi adresami e-mail istniejącymi w internecie). Można więc wpisać np. ja@moja.firma - jeżeli ktoś z sieci lokalnej wpisze ten adres w polu "odbiorca wiadomości" - wiadomość ta trafi do odpowiedniej skrzynki.
 17. Przycisnąć OK
 18. Jeżeli dla jednej skrzynki ma istnieć więcej niż jeden lokalny adres email należy powtórzyć kroki 15-17
 19. Kroki 2-18 powtórzyć dla innych użytkowników sieci lokalnej.
 20. Jeżeli ma istnieć (oprócz wysyłania lokalnego) także możliwość wysyłania listów na zewnątrz należy na zakładce SMTP wpisać serwer (1 lub kilka) SMTP, przez który wysyłamy pocztę. W tym celu:
 21. Nacisnąć przycisk Dodaj
 22. Wpisać nazwę serwera SMTP (najlepiej SMTP providera, z usług którego korzystamy).
 23. Nacisnąć OK

Skrzynki pocztowe

Na tej zakładce możesz tworzyć, usuwać oraz konfigurować lokalne skrzynki pocztowe.
Założenie lokalnych skrzynek pocztowych jest niezbędne aby móc pobierać pocztę z komputerów sieci lokalnej bez nawiązywania połączenia z internetem.
Aby założyć nową skrzynkę lokalną naciśnij przycisk Dodaj Skrzynkę, a następnie podaj jej nazwę oraz hasło. Dla porządku, w polu Właściciel wpisz imię i nazwisko użytkownika skrzynki - zapobiegnie to bałaganowi w przypadku jeżeli serwer obsługuje większą liczbę skrzynek.
Za pomocą przycisku Usuń Skrzynkę masz możliwość skasowania nieużywanej skrzynki (pamiętaj, że razem z nią skasowane zostaną wszystkie wiadomości w niej się znajdujące!)
Przyciskiem Zmień hasło możesz ustawić nowe hasło dla skrzynki (np. w przypadku gdy jej użytkownik zapomniał hasła).
Dla każdej skrzynki pocztowej możesz zdefiniować listę "prawdziwych" kont e-mail, z których pobierana będzie do niej poczta. Dokonuje się tego za pomocą przycisku Dodaj w ramce Zdalne serwery POP3. Dla każdego konta należy podać: nazwę użytkownika (login), nazwę serwera POP3 lub jego adres IP, hasło dostępowe do skrzynki, a także określić czy po pobraniu z serwera wiadomości mają być usuwane (co jest zalecane, gdyż w przeciwnym przypadku istnieje niebezpieczeństwo szybkiego "zapchania się" skrzynki), a także czy dane konto jest kontem typu "catch all" czyli takim, na który może przychodzić poczta kierowana na różne adresy e-mail z danej domeny (np. biuro@moja-firma.pl, firma@moja-firma.pl, itp.).
Za pomocą przycisków Właściwości oraz Usuń masz możliwość zmiany parametrów serwera POP3 lub jego skasowania.
W ramce Lokalne adresy e-mail masz natomiast możliwość zdefiniowania adresów e-mail, dla których poczta wysyłana przez T-Mail będzie kierowana bezpośrednio do wskazanych lokalnych skrzynek pocztowych bez potrzeby nawiązywania połączenia z internetem. Definiowanie lokalnych adresów e-mail jest celowe jedynie wtedy gdy chcemy korzystać z T-Maila do przesyłania wiadomości wewnątrz sieci lokalnej lub na którąś z lokalnych skrzynek jest pobierana poczta z konta typu "catch all".
Jeśli np. korzystasz z jednego konta e-mail o adresie biuro@moja-firma.pl, do którego Twój operator internetu zdefiniował alternatywną nazwę konta (tzw. alias) w formie marketing@moja-firma.pl i życzysz sobie, żeby poczta kierowana na te aliasy trafiała do dwóch różnych lokalnych skrzynek (np. gdy ich treść czytają różne osoby), wystarczy, że w T-Mailu założysz dwie lokalne skrzynki, dla jednej (tylko!) z nich zdefiniujesz odpowiednie parametry serwera POP3 oraz zaznaczysz, że konto to jest kontem typu "catch all" oraz dla każdej ze skrzynek określisz lokalny adres e-mail (odpowiednio: biuro@moja-firma.pl oraz marketing@moja-firma.pl).
Ostatnią opcją znajdującą się na tej zakładce jest możliwość określenia, że wiadomości ze zdalnych serwerów mają być pobierane zawsze rozpoczynając od najmniejszej. Jest to szczególnie istotne dla osób korzystających z wolnych połączeń z internetem (np. poprzez modem). Zakładając, że na Twoim koncie są 3 wiadomości o różnej długości (np. jedna długa 2MB i dwie krótkie po 3kB) standardowe programy pocztowe będą pobierały wiadomości po kolei zaczynając od pierwszej - największej. Jeżeli korzystasz z modemowego, niestabilnego połączenia, które często ulega zerwaniu może się zdarzyć, że będziesz musiał wiele razy nawiązywać połączenie z internetem aby przeczytać którąkolwiek wiadomość. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że krótkie wiadomości zostaną natychmiast pobrane i w najgorszym przypadku niepobrana zostanie tylko jedna duża wiadomość.

SMTP

Na tej zakładce konfigurować możesz parametry lokalnego oraz zdalnych serwerów SMTP.
Lokalny port SMTP jest numerem portu dla usługi SMTP w T-Mailu (domyśnie 25). Zaleca sie, aby wartość tę zmieniali jedynie zaawansowani administratorzy (np. celem uruchomienia dwóch usług SMTP na jednej maszynie)
Opcję Nie wysyłaj poczty na zewnątrz należy aktywować jedynie wtedy, gdy T-Mail jest użytkowany WYŁĄCZNIE w sieci lokalnej i nie chcemy aby użytkownicy sieci lokalnej mieli możliwość wysyłania poczty na zewnątrz. Uruchomienie tej opcji spowoduje, że T-Mail nie będzie przyjmował wiadomości jeżeli adresem docelowym będzie adres, który nie jest "lokalnym adresem e-mail" dla którejś lokalnej skrzynki pocztowej.
Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której nadawca wiadomości łączy się z programem T-Mail z sieci wyspecyfikowanej w ramce "Nie zabraniaj wysyłania poczty na zewnątrz z" - w takim przypadku nawet przy włączonej opcji "Nie wysyłaj poczty na zewnątrz" użytkownicy sieci lokalnej będą mieli możliwość wysyłania poczty poza T-Mail.
Za pomocą opcji Wymagaj lokalnej autoryzacji SMTP przy wysyłaniu na zewnątrz możliwe jest również wymuszenie sytuacji, w której możliwość wysyłania poczty poza T-Mail uzyskają wyłącznie użytkownicy, którzy poprawnie przejdą proces autoryzacji (uruchomią autoryzację poczty wychodzącej w swoim programie pocztowym).

Uwaga: Jeśli T-Mail zainstalowany jest na komputerze ze stałym podłączeniem do internetu i dostępnym protokołem SMTP spoza sieci lokalnej zdecydowanie należy zaznaczyć opcję Nie wysyłaj poczty na zewnątrz - w przeciwym wypadku T-Mail może zostać wykorzystany jako tzw. "open relay" do rozsyłania np. spamu przez dowolnego użytkownika Internetu!

Poniżej, w ramce Zdalne serwery SMTP możesz dodać (za pomocą przycisku Dodaj) jeden lub więcej zdalnych serwerów SMTP za pomocą których będzie wysyłana poczta z Twojego komputera (gdy pierwszy nie będzie dostępny, wykorzystywany będzie kolejny z listy). Do pola tego wpisz taki adres, z którego normalnie korzystasz w programie pocztowym dla wysyłania wiadomości.
W ramce Niedoręczona poczta możesz określić, co powinno się dziać z wiadomościami, których nie udało się wysłać na zewnątrz (np. ze względu na błędny adres odbiorcy lub brak możliwości nawiązania połączenia z jakimkolwiek serwerem SMTP). Niedoręczona poczta może być automatycznie usuwana bez jakiegokolwiek powiadomienia (nie zalecane!). lub zwracana do wskazanej lokalnej skrzynki (zaleca się, aby była to skrzynka administratora lokalnej sieci). Za pomocą opcji Zwróć nadawcy (tylko przy włączonej autoryzacji SMTP) możliwe jest również takie skonfigurowanie programu T-Mail, aby przy poprawnej autoryzacji użytkownika zwroty wiadomości były kierowane do skrzynki nadawcy wiadomości. Dodatkowo, za pomocą opcji Nie odsyłaj treści możemy określić, że do wskazanej skrzynki będzie kierowany jedynie nagłówek wiadomości zawierający adresy nadawcy i odbiorcy oraz temat wiadomości, a nie cała treść przesyłki.
Ostatnią opcją jest możliwość określenia ilości dni T-Mail ma próbować wysyłać wiadomość zanim zostanie ona zwrócona (lub usunięta).

Newsy

Na tej zakładce możesz ustalić zdalny serwer NNTP, z którego T-Mail będzie pobierał wiadomości z grup dyskusyjnych.
Po wpisaniu nazwy serwera naciśnij przycisk Edytuj listę grup a następnie pobierz listę dostępnych grup z serwera (UWAGA! podczas dokonywania tej operacji musisz mieć nawiązane połączenie z Internetem).
Pobierając wiadomości po raz pierwszy zaleca się nie pobierać więcej niż 500 najnowszych wiadomości z każdej grupy (w przeciwnym wypadku pierwsze odbieranie wiadomości może trwać nawet kilkanaście minut).
Na zakładce tej możesz ustawić także częstotliwość oraz ilość usuwanych starych wiadomości z grup dyskusyjnych.

Ogólne

Ta tej zakładce możesz aktywować lub deaktywować usługi oferowane przez program:

Pozostałe opcje pozwalają:
Wysyłaj wiadomości bezpośrednio po odebraniu - wysyłać wiadomości wychodzące bezpośrednio po odebraniu od użytkownika (gdy nie jesteś podłączony do Internetu, wiadomość zostanie zachowana).
Uruchamiaj T-Mail podczas startu Windows - automatyczne uruchamiać program zaraz po starcie systemu (T-Mail w stanie oczekiwania zajmuje bardzo niewiele zasobów systemu).
Suwak Priorytet pracy wątków pozwala określić jaką część zasobów procesora może wykorzystywać T-Mail. Jeżeli komputer na którym jest zainstalowany T-Mail służy także do innych zadań (np. przeglądania zasobów internetu) i podczas pobierania dużej liczby wiadomości ze zdalnych serwerów komputer mocno zwalnia, zalecane jest zmniejszenie "priorytetu pracy wątków".

Zaawansowane

W ramce Kolejność operacji istnieje możliwość określenia w jakiej kolejności T-Mail powinien wykonywać zlecone mu zadania. Można także określić, że któraś z operacji (np. wysyłanie poczty) nie może być wykonywana równolegle z innymi. Ograniczanie maksymalnej liczby równoczesnych wątków ma sens jedynie wtedy, gdy korzystamy z bardzo wolnych połączeń modemowych lub nasz komputer jest wyposażony w mniej niż 32MB RAM.
W ramce Terminarz możemy określić czy co określoną liczbę minut T-Mail powinien wykonywać określone operacje. Jest to szczególnie przydatne, jeżeli T-Mail ma możliwość korzystania ze stałego połączenia z internetem.
Filtr wiadomości umożliwia zaawansowanym użytkownikom ustalenie programu bądź skryptu, który będzie zajmował się analizą lub filtrowaniem wszystkich wiadomości pobieranych ze zdalnych serwerów POP3. W ten sposób możliwe jest np. podpięcie do programu filtru antywirusowego lub antyspamowego. Program-filtr powinien spełniać następujące założenia:

Skrypt ten może w dowolny sposób zmodyfikować plik, którego ścieżkę otrzymał jako parametr, np. usuwając z niego niebezpieczne załączniki lub oznaczając w nagłówku, że wiadomość zawiera np. spam.
Przyciskiem Ustaw hasło administratora możesz ustalić hasło, które będzie niezbędne do dokonywania jakichkolwiek zmian w właściwościach programu.

Połączenie

Na tej zakładce istnieje możliwość konfiguracji samodzielnego dodzwaniania do internetu poprzez łącze dodzwaniane (Dial-up) przez T-Mail w zależności od wielu czynników, np: ilości oczekującej na wysłanie poczty.
Zaznaczenie opcji Nawiąż połączenie Dial-Up przed pobieraniem spowoduje, że uruchomienie dowolnej opcji komunikacji ze zdalnymi serwerami (SMTP, POP3, NNTP) poprzedzone zostanie automatycznym nawiązaniem połączenia (o ile wskazane połączenie nie zostało wcześniej nawiązane ręcznie przez użytkownika).
Poniżej należy wybrać skonfigurowane wcześniej połączenie Dial-Up z listy dostępnych połączeń w systemie lub też (za pomocą przycisków Nowe połączenie i Parametry) stworzyć i skonfigurować nowe.
W polach Użytkownik oraz Hasło należy podać dane otrzymane od naszego providera internetowego.
Włączenie opcji Zakończ połączenie Dial-Up po pobraniu spowoduje automatyczne zamykanie połączenia po pobraniu wszystkich danych ze zdalnych serwerów. Opcja ta powinna być bezwzględnie włączona jeśli T-Mail sam nawiązuje połączenia i nad komputerem nie ma stałej kontroli (w przeciwnym wypadku istnieje możliwość znacznego wzrostu kosztów korzystania z połączenia Dial-Up przez nawiązane i nie zamknięte połączenia!)
Także dla zwiększenia kontroli kosztów korzystania z linii celowym wydaje się ograniczenie maksymalnego czasu trwania połączenia np. do 60 minut (wartość domyślna).
W ramce Automatyczne łączenie mamy możliwość zdefiniowania warunków jakie muszą zostać spełnione, aby T-Mail sam nawiązał połączenie Dial-Up:

Do wiadomości w kolejce nie są wliczane te, których nie udało się wysłać. Wiadomości te zostaną "przywrócone do kolejki" po upłynięciu określonej liczby minut (pole: Ignoruj wiadomości błędne przez...).
Ostatnie opcje zakładki umożliwiają wykonanie dodatkowych operacji podczas nawiązanego automatycznie połączenia (domyślnie jedyną operacją jest wysyłanie wiadomości z kolejki).